تعهدنامه ثبت نام در اکسبیتو

اینجانب...................به شماره ملی ................. در تاریخ...................متقاضی احرازهویت در اکسبیتو به نشانی Exbito.com هستم. اینجانب تعهد می‌دهم ضمن مطالعه و تایید قوانین اکسبیتو مسئولیت حساب کاربری خود را پذیرفته؛ حساب کاربری خود را تحت هیچ شرایطی در اختیار شخص دیگری قرار نخواهم داد و تنها با دارایی خود معاملات را انجام دهم. در صورت تخلف مسئولیت کلیه تخلفات را اعم از مالی، قضایی و حقوقی به صورت کامل برعهده می‌گیرم.

محل الصاق کارت ملی
نام و نام خانوادگیامضا
دانلود PDF