در صورتی که پیشخوان اکسبیتو برای شما باز نمی‌شود، برای ورود به پلتفرم از آدرس جدید app.exbito.io استفاده کنید.ورود

تعهدنامه ثبت نام در اکسبیتو

اینجانب...................به شماره ملی ................. در تاریخ...................متقاضی احرازهویت در اکسبیتو به نشانی Exbito.com هستم. اینجانب تعهد می‌دهم ضمن مطالعه و تایید قوانین اکسبیتو مسئولیت حساب کاربری خود را پذیرفته؛ حساب کاربری خود را تحت هیچ شرایطی در اختیار شخص دیگری قرار نخواهم داد و تنها با دارایی خود معاملات را انجام دهم. در صورت تخلف مسئولیت کلیه تخلفات را اعم از مالی، قضایی و حقوقی به صورت کامل برعهده می‌گیرم.

محل الصاق کارت ملی
نام و نام خانوادگیامضا
دانلود PDF