دوج کوین یا Doge Coin به عنوان یکی از اولین میم کوین‌هایی بود که در بازار کریپتوکارنسی وجود دارد، در دوره حیات خود صعود و افول قیمتی خیلی زیادی داشته است. این کوین‌ در دوران حیات خود توانسته است سرمایه‌گذاران و تریدرهای زیادی را ثروتمند و یا ورشکست کرده است. مطالعه تحلیل دوج کوین به شما کمک می‌کند درک درستی از بازار ارز دیجیتال به شما می‌دهد.


📆تحلیل ماهانه دوج کوین| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


DOGE-M.png

تحلیل هفتگی دوج کوین| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOGE-W.png

تحلیل هفتگی دوج کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOGE-W.png


تحلیل هفتگی دوج کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOGE-W.png

تحلیل هفتگی دوج کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOGE-W.png

📆تحلیل ماهانه دوج کوین| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


DOGE-M.png


تحلیل هفتگی دوج کوین| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOGE-W.png

تحلیل هفتگی دوج کوین| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOGE-W.png

تحلیل هفتگی دوج کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOGE-W.png


تحلیل هفتگی دوج کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOGE-W.png


📆تحلیل ماهانه دوج کوین| جولای 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


DOGE-M.png

تحلیل هفتگی دوج کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOGE-W.png


تحلیل هفتگی دوج کوین| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOGE-W.png

تحلیل هفتگی دوج کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOGE-W.png


تحلیل هفتگی دوج کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOGE-W.png


تحلیل هفتگی دوج کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOGE-W.png


📆تحلیل ماهانه دوج کوین| ژوئن 2023

دوج‌ کوین در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت به محدوده حمایتی خود در ۰.۰۵۲۲ دلار برخورد کرده است و انتظار برگشت قیمت از این محدوده حمایتی را داریم. فعلا تاییدیه ای مبنی بر چرخش قیمت را نداده‌است. محدوده مقاومتی نیز ۰.۱۳۶۳ دلار است.


DOGE-M.png

تحلیل هفتگی دوج کوین| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOGE-W.png

تحلیل هفتگی دوج کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOGE-W.png


تحلیل هفتگی دوج کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


دوج‌ کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت به محدوده حمایتی ماهانه برخورد کرده‌است. در اسکیل هفتگی اگر قیمت بتواند چرخش صعودی را انجام دهد اولین محدوده مقاومتی پیش‌رویش ۰.۷۷ دلار است.


DOGE-W.png

📆 تحلیل ماهانه دوج کوین| مـِی 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


DOGE-M.png


تحلیل هفتگی دوج کوین | هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


دوج کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، در‌حال حاضر قیمت محدوده‌ی حمایتی خود را به‌سمت پایین شکسته‌است. انتظار اصلاح و یک پولبک عمیقی را داریم و در صورت رد کردن محدوده‌ی مقاومتی 0.0746 دلار، تاییدیه قیمت برای حرکت صعودی شروع می‌شود و محدوده‌ی حمایتی 0.0709 دلار و محدوده‌ی مقاومتی 0.0885 دلار است.


DOGE-W.png

تحلیل هفتگی دوج کوین| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


DOGE-W.png

تحلیل هفتگی دوج کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


دوج کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از برخورد به محدوده مقاومتی 0.0946 دلار به سمت پایین ریجکت شده است در حال حاضر قیمت تا محدوده 0.0672 دلار میتواند ریزش داشته باشد و در صورت اصلاح یا پولبک قیمت میتواند تا نواحی مقاومتی 0.0883 دلار حرکت کند .


DOGE.png


تحلیل هفتگی دوج کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


دوج کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت هیچ محدوده‌ی حمایتی را در نزدیکی خود ندارد. انتظار این را داریم، قیمت بتواند از محدوده‌ی مقاومتی 0.0883 دلار به‌سمت پایین مجدد ریجکت شود و محدوده‌ی مقاومتی برای ما محسوب می‌شود.

DOGE-W.png


تحلیل هفتگی دوج کوین| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


دوج کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده‌ی مقاومتی 0.0945 دلار به‌سمت پایین ریجکت شده‌است در حال حاضر محدوده ی حمایتی 0.0742 دلار برای ما حائز اهمیت است و همچنان محدوده‌ی مقاومتی در اسکیل هفتگی 0.0945 دلار است.


DOGE-W.png


📆 تحلیل ماهانه دوج کوین| اپریل 2023

دوج کوین در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت در یک تریدینگ رنج بلند‌مدت است محدوده مقاومتی پیش‌رو 0.1141 دلار و محدوده حمایتی که انتظار داریم در اسکیل ماهانه قیمت به آن واکنش نشان دهد محدوده حمایتی 0.0393 دلار است.


DOGE-M.png


تحلیل هفتگی دوج کوین| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


دوج کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به محدوده مقاومتی 0.0951 دلار به‌سمت پایین ریجکت شده است . لگ صعودی قبلی تقریبا خالی از سفارش بود. یک محدوده حمایتی در نزدیکی قیمت وجود دارد . محدوده 0.0742 دلار و محدوده مقاومتی 0.0911 دلار است .


DOGE-W.png


تحلیل هفتگی دوج کوین| هفته‌‌‌‌ی چهارم فروردین 1402

۲۸ فروردین ۱۴۰۲


دوج کوین در تایم ۴ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن قیمت از محدوده ی مقاومتی ۰.۰۹۹۳۱ دلار، انتظار یک اصلاح را داشتیم و محدوده‌ی مقاومتی در دل لگ نزولی ایجاد شده‌است که محدوده‌ی ۰.۰۹۵۳ دلار است. در‌صورتی که دوج کوین بتواند محدوده‌ی حمایتی ۰.۰۷۶۰ دلار را به‌سمت پایین بشکند، می‌تواند تا محدوده‌ی ۰.۰۵۹۱ دلار ریزش داشته باشد.


DOGE-W.png


تحلیل هفتگی دوج کوین| هفته‌‌‌‌ی سوم فروردین 1402

۲۱ فروردین ۱۴۰۲


دوج کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت 0.0930 دلار انتظار اصلاح قیمتی را داشتیم محدوده حمایتی 0.0738 دلار است و محدوده مقاومتی 0.0953 دلار است .


DOGE-W.png


تحلیل هفتگی دوج کوین | هفته‌‌‌‌ی دوم فروردین 1402

۱۴ فروردین


دوج کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد با مقاومت 0.0862 دلار انتظار اصلاح قیمت تا محدوده حمایتی 0.0589 دلار داریم فعلا تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت را به ما نداده‌است.


DOGE-W.png

📆 تحلیل ماهانه دوج کوین | مارس 2023

دوج کوین در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، بعد از شکست محدوده حمایتی 0.0497 دلار به سمت بالا برگشته و این روند صعودی به منزله جمع‌آوری نقدینگی است. در حال حاضر مقاومت پیش رویش در اسکیل ماهانه 0.1141 دلار و حمایتی نزدیک آن 0.0599 دلار است.


DOGE-M.png


تحلیل هفتگی دوج کوین | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


DOGE-W.png


تحلیل روزانه دوج کوین | 7 فروردین 1402

دوج کوین در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، محدوده مقاومتی ۰.۰۷۵۱ دلار و محدوده حمایتی که به آن بی‌واکنش بوده ۰.۰۷۱۶ دلار است.


DOGE-D.png

تحلیل هفتگی دوج کوین | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


برای دوج‌ کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن محدوده حمایتی ۰.۳۶۵۷ دلار انتظار اصلاح قیمتی را داریم. اولین محدوده پیش رویش ۰.۰۸۴۲ دلار است و محدوده مقاومتی بعدی ۰.۰۸۷۷ دلار است.


DOGE-W.png


تحلیل روزانه دوج کوین | 22 اسفند 1401

دوج‌ کوین در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت در نزدیکی مقاومت ۰.۰۷۲ دلار است و انتظار واکنش از این محدوده را داریم. محدوده حمایتی پیش رویش نیز ۰.۰۶۷۳ دلار است.


DOGE-D.png

تحلیل هفتگی دوج کوین | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401


دوج کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاوت ۰.۰۹۵۳ دلار به سمت پایین ریجکت شده و این اصلاح و پولبک کامل به صورت فشرده است و قیمت به محدوده حمایتی بسیار مهم ۰.۰۷۲۵ دلار برخورد کرده است. فعلا دوج کوین تاییدیه‌ای مبنی بر چرخش قیمت را نداده و مقاومتی پیش وریش ۰.۰۸۷۷۳ دلار است.


DOGE-W.png


تحلیل روزانه دوج کوین | 15 اسفند 1401

دوج کوین در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، بعد از برخورد به مقاومت هفتگی‌اش در حال رنج زدن است. اولین محدوده حمایتی پیش‌‌روی این ارز ۰.۰۷۳۰ دلار و محدوده مقاومتی نیز ۰.۰۷۵۵ دلار است.


DOGE-D.png


📆 تحلیل ماهانه دوج کوین | فوریه 2023

دوج کوین در تایم فریم 7روزه برای تحلیل ماهانه قیمت بعد از برخورد به محدوده حمایتی 0.05 دلار توانست خود را به سمت بالا ریکاوری کند در حال حاضر قیمت نزدیک به ناحیه مقاومتی مهم 0.1153 دلار قرار دارد. در صورت برخورد به این محدوده انتظار اصلاح تا محدوده 0.0599 دلار داریم.


Doge-M.png


تحلیل هفتگی دوج کوین | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


دوج‌کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت 0.0956 دلار به سمت بالا، حالا در حال اصلاح و پولبک است، قیمت به مقاومت از پیش تعیین شده 0.0920 دلار برخورد کرد و در حال حاضر حمایتی در نزدیکی قیمت وجود ندارد. اولین حمایتی پیش رویش 0.0723 دلار است و محدوده 0.0875 دلار، مقاومت مهم پیش رویش در روز‌های آینده است.


DOGE-W.png


تحلیل روزانه دوج کوین | 8 اسفند 1401

دوج‌کوین در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل یک‌روزه، در حالا حاضر در یک تریدینگ رنج به سر می‌برد و به محدوده مقاومتی نسبتا قوی 00.0827 دلار برخورد کرده است و به صورت فشرده در حال نزدیک شدن به حمایتی 0.0795 دلار است که این محدوده، محدوده حمایتی این رمز ارز است.


DOGE-D.png

تحلیل هفتگی دوج کوین | هفته اول اسفند ۱۴۰۱

1 اسفند 1401


قیمت دوج کوین بعد از رد کردن مقاومت ۰.۰۹۵۷ دلار به‌سمت پایین اصلاح داده‌است و اصلاح دوج کوین تاییدیه مبنی بر ریزش بیشتر را به ما می‌دهد. قیمت در حال فشرده‌سازی در محدوده‌ی مقاومتی ۰.۰۹۲۸ دلار است و انتظار داریم این محدوده قیمت را به سمت پایین ریجکت کرند. محدوده‌ی حمایتی پیش‌روی دوج کوین محدوده‌ی ۰.۰۷۲۳ دلار است.


DOGE-W.png


تحلیل روزانه دوج کوین | 1 اسفند 1401

دوج کوین در تایم‌ فریم ۱۵ دقیقه و تحلیل روزانه، بعد از برخورد به مقاومت هفتگی خود به‌سمت پایین ریجکت‌شده و در‌حال حاضر قیمت در حال یک تریدینگ رنج است. محدوده‌ی مقاومتی مهم دوج کوین ۰.۰۸۹۴ دلار است و در حال حاضر هیچ حمایتی برای دوج کوین در اسکیل روزانه وجود ندارد.

DOGE-D.png


تحلیل دوج کوین هفتگی | هفته چهارم بهمن ۱۴۰۱

24 بهمن 1401


دوج کوین در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن مقاومت ۰.۰۹۵۴ به سمت پایین شروع به اصلاح کرده‌است و تاییدیه مبنی بر روند نزولی و اصلاحی خود را به ما داده‌است. محدوده‌ی حمایتی که در نزدیکی آن منتظر واکنش قیمت هستیم ۰.۰۷۲۵ دلار است و همچنان محدوده‌ی مقاومتی ۰.۱۱۱۸ دلار، محدوده‌ی مهمی محسوب می‌شود.


Doge-W.png


تحلیل روزانه دوج کوین | 24 بهمن 1401

دوج کوین در تایم یک ساعته برای تحلیل روزانه، بعد از ریزش با مومنتوم خود و تشکیل سقف و کف پایین‌تر در یک تریدینگ رنج قرار‌گرفته است. محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی دوج کوین ۰.۰۸۸۱ دلار است و در‌حال حاضر محدوده‌ی حمایتی نزدیک به قیمت نداریم و بیشتر دیدگاه بر فروش این ارز است.


Doge-D.png


تحلیل دوج کوین هفتگی | هفته سوم بهمن ۱۴۰۱

17 بهمن 1401


دوج کوین در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از برخورد با محدوده حمایتی 0.0658 دلار با فشردگی زیاد به سمت بالا ریکاوری شده است .انتظار یک لگ صعودی با مومنتوم را در حرکت بعدی دوج کوین داریم که برای جمع‌آوری نقدینگی صورت می‌گیرد . محدوده مقاومتی 0.0955 دلار را به سمت بالا شکسته است و انتظار اصلاح تا محدوده حمایتی 0.0718 دلار را داریم. از طرفی هم محدوده مقاومتی پیش رو که یکبار قیمت را به سمت پایین نگه داشته محدوده 0.1144 دلار است .


Doge-W.png


تحلیل روزانه دوج کوین | 17 بهمن 1401

دوج کوین درتایم یکساعته برای تحلیل روزانه بعد از رد کردن مقاومت 0.0954 دلار به صورت فشرده درامده است. انتظار اصلاح تا محدوده حمایتی 0.0894 دلار را داریم که محدوده حمایتی دوج کوین در اسکیل روزانه است . محدوده مقاومتی پیش رو محدوده 0.0958 دلار است .

Doge-D.png


📆 تحلیل ماهانه دوج کوین | ژانویه 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


DOGE-M.png


تحلیل دوج کوین هفتگی | هفته دوم بهمن ۱۴۰۱

10 بهمن 1401


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


Doge-W.png


تحلیل روزانه دوج کوین | 10 بهمن 1401

قیمت دوج کوین در تایم 1 ساعته برای تحلیل روزانه، بالای یک خط روند بلند مدت قرار گرفته که در صورت شکست این خط و محدوده 0.0864 دلار قیمت می‌تواند تا نواحی حمایتی 0.0837 دلار ریزش داشته باشد. محدوده مقاومتی پیش رویش 0.0905 دلار است.

Doge-D.png


تحلیل دوج کوین هفتگی | هفته اول بهمن ۱۴۰۱

3 بهمن 1401
تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


DOGE-W.png

تحلیل روزانه دوج کوین | 3 بهمن 1401

دوج کوین در تایم فریم 30 دقیقه برای تحلیل در بازه‌ی یک روز، قیمت به یک مقاومت هفتگی از پیش تعیین برخورد کرده است. در حال حاضر انتظار اصلاح قیمت تا محدوده 0.0842 را داریم که این یک محدوده حمایتی است و به عنوان تارگت محسوب می‌شود. محدوده مقاومتی پیش روی دوج‌ کوین که قیمت در حال حاضر با آن برخورد کرده است 0.0914 است.


DOGE-D.png


تحلیل دوج کوین هفتگی | هفته چهارم دی ۱۴۰۱

26 دی 1401

دوج کوین در تایم فریم ۴ ساعته برای تحلیل هفتگی، به مقاومت هفتگی از قبل تعیین شده 0.0912 دلار با شدو (سایه کندل) برخورد کرده است. در حال حاضر قیمت هیچ تاییدیه‌ای مبنی بر برگشت قیمت به ما نداده است. در صورتی که قیمت محدوده 0.0785 دلار را به پایین بشکند می‌تواند تا 0.0718 دلار ریزش داشته باشد.

DOGE-W.png


تحلیل روزانه دوج کوین | 26 دی 1401

دوج کوین در تایم فریم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه، بعد از برخورد به مقاومت هفتگی‌اش به صورت تریدینگ رنج درآمد. در کوتاه مدت 0.0870 دلار محدوده مقاومتی و محدوده حمایتی 0.0818 دلار محدوده حمایتی دوج‌کوین است.

DOGE-D.png

تحلیل دوج کوین هفتگی | هفته سوم دی ۱۴۰۱

20 دی 1401
تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.

Doge-W.png


تحلیل روزانه دوج کوین | 20 دی 1401

قیمت دوج‌کوین در تایم فریم ۱ ساعته برای تحلیل روزانه، در نزدیکی یک مقاومت هفتگی به سمت پایین ریجکت شد. محدوده حمایتی پیش رویش ۰.۰۷۳۵ دلار است که قیمت به این محدوده برخورد کرده است. انتظار رشد قیمت تا محدوده مقاومتی ۰.۰۷۸۹ دلار را داریم اما برای ورود به معامله باید به گرفتن تاییدیه و ریسک به ریوارد دقت کنیم.

Doge-D.png


تحلیل دوج کوین هفتگی | هفته دوم دی ۱۴۰۱

12 دی 1401


دوج کوین در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، محدوده حمایتی تعیین شده را به پایین شکست و به یک محدوده حمایتی که از لگ قبلی شروع شده برخورد کرده است. در حال حاضر به این محدوده به صورت فشرده نزدیک شده و تاییدیه‌ی صعود قیمت را نیز به ما داده است. محدوده ای که به آن برخورد کرده 0.0659 دلار و محدوده مقاومتی پیش رویش 0.0845 و 0.0923 دلار است.

DOGE-W.png


تحلیل روزانه دوج کوین | 12 دی 1401

دوج کوین در تایم یک ساعته در تحلیل روزانه، قیمت بعد از برخورد به حمایت هفتگی‌اش و به بالا ریکاوری شده و به یک گره معاملاتی و مقاومت مهم برخورد کرده است. این مقاومت محدوده 0.0736 دلار است. انتظار ریجکت تا محدوده‌های 0.0685 دلار را داریم.

DOGE-D.png

📆 تحلیل ماهانه دوج کوین | دسامبر 2022

13 آذر 1401
دوج‌ کوین در تایم‌فریم هفتگی به اولین گره معاملاتی خود برخورد کرد و این گره را به پایین شکست و در آن نفوذ کرد و هیچ اوردر خرید دیگری در ناحیه 0.0566 برای آن وجود ندارد. در حال حاضر دوج کوین روند صعودی را شروع کرده و خط مقاومت داینامیک خودش را رو به بالا شکسته و این اصلاح قیمت به منزله پولبک و جمع آوری نقدینگی محسوب میشه. در صورت ادامه روند صعودی مقاومت سر راهش 0.2408 دلار است.


تحلیل ماهانه دوج کوین | دسامبر 2022

تحلیل دوج کوین هفتگی | هفته اول دی ۱۴۰۱

۵ دی 1401

دوج کوین در تایم‌فریم ۴ ساعته و برای تحلیل هفتگی، به سطح از قبل مشخص شده برخورد کرده است ولی هنوز تاییدیه‌ای مبنی بر صعود هم صادر نکرده است. در صورت صعود قیمت اولین مقاومت سر راه ما 0.084 و مقاومت بعدی 0.0908 دلار است.

DOGE COIN_W.png

تحلیل روزانه دوج کوین | ۵ دی 1401

دوج‌کوین در تایم فریم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه‌، بعد از برخورد به حمایت مهمش در حالت ریجکت به بالا است. این محدوده مهم 0.75 دلار است. محدوده مقاومتی پیش رویش نیز 0.046 دلار است.

DOGE COIN-D.png

تحلیل دوج کوین هفتگی | هفته پنجم آذر

28 آذر 1401
دوج کوین در تایم فریم ۸ ساعته به مقاومت هفته پیش که مشخص کردیم برخورد کرده و این مقاومت همچنان جلوی قیمت را گرفته است. تحلیل هفته پیش همچنان پابرجاست و محدوده حمایتی مدنظر 0.0824 دلار است. دوج کوین اگر این مقاومت را به بالا رد کرند، در پولبک و اصلاح می‌تواند تا محدوده حمایتی ذکر شده اصلاح قیمت داشته باشد.


تحلیل تکنیکال دوج کوین هفتگی-28آذر


تحلیل روزانه دوج کوین | 28 آذر 1401

دوج کوین در تایم ۱۵ دقیقه به یک مقاومت هفتگی مهم برخورد کرده و در حال رنج زدن است. محدوده حمایتی دوج کوین 0.0758 دلار و محدوده مقاومتی 0.0791 دلار است و در حال حاضر ما منتظر تایید در این نواحی برای ورود هستیم.


تحلیل تکنیکال دوج کوین روزانه- 28 آذر


تحلیل دوج کوین هفتگی | هفته چهارم آذر

21 آذر 1401
دوج کوین در تایم فریم ۸ ساعته به مقاومت هفته پیش که مشخص کردیم برخورد کرده و این مقاومت همچنان جلوی قیمت را گرفته است. تحلیل هفته پیش همچنان پابرجاست و محدوده حمایتی مدنظر 0.0824 دلار است. دوج کوین اگر این مقاومت را به بالا رد کرند، در پولبک و اصلاح می‌تواند تا محدوده حمایتی ذکر شده اصلاح قیمت داشته باشد.


تحلیل دوج کوین هفتگی-21آذر

تحلیل روزانه دوج کوین | 21 آذر 1401

دوج‌کوین در تایم فریم ۱ ساعته بعد از برخرد کرد به محدوده مقاومتی هفتگی خود به سمت پایین ریجکت شده است. در حال حاضر در تایم یک‌ساعته مومنتوم ریزش بسیار بالاست و انتظار ریزش بیشتری هم از دوج‌ کوین داریم. مقاومت پیش روی دوج کوین 0.0921 دلار و حمایت قوی پیش‌رویش 0.0831 دلار است.


تحلیل دوج کوین روزانه-21آذر


تحلیل دوج کوین هفتگی | هفته سوم آذر

13 آذر 1401
دوج کوین در تایم فریم ۸ ساعته به مقاومت هفته پیش که مشخص کردیم برخورد کرده و این مقاومت همچنان جلوی قیمت را گرفته است. تحلیل هفته پیش همچنان پابرجاست و محدوده حمایتی مدنظر 0.0824 دلار است. دوج کوین اگر این مقاومت را به بالا رد کرند، در پولبک و اصلاح می‌تواند تا محدوده حمایتی ذکر شده اصلاح قیمت داشته باشد.

تحلیل دوج کوین هفتگی | هفته سوم آذر

تحلیل روزانه دوج کوین | 13 آذر 1401

دوج کوین در تایم فریم ۱ساعته به مقاومت هفتگی خود یعنی 01139 دلار برخورد کرده و منتظر تاییدیه از این ناحیه برای ورود به معامله هستیم. محدوده حمایتی دوج کوین 0.0930 دلار است که اگر قیمت این محدوده مقاومی را به بالا بشکند در ناحیه حمایتی مدنظر منتظر پولبک بزند.


تحلیل روزانه دوج کوین | 13 آذر 1401


تحلیل دوج کوین هفتگی | هفته دوم آذر

7 آذر 1401
تحلیل های قبلی همچنان برای دوج کوین برقرار است . این رمزارز در همان محدوده حمایت مشخص شده در 0.073 دلار حمایت شد و در یک لگ صعودی قیمتش رشدی 30 درصدی را تجربه کرد. مقاومت مهم سر راه آن 0.1123 دلار و حمایت آن در محـدوده 0.091 دلار اســـت.

doge-w.png


تحلیل دوج کوین روزانه | 7 آذر 1401

در بازه یک ساعته قیمت بعد از حرکت صعودی و شکست مقاومت پیش رو در حال اصلاح قیمت می‌باشد. ناحیه حمایت این ارز دیجیتال 0.0882 و محدوده مقاومت 0.0978 سنت است.

doge-d.png


تحلیل دوج کوین هفتگی | هفته اول آذر

30 آبان 1401
تحلیل هفته گذشته ارز دیجیتال دوج کوین به درستی پیش رفت و هم اکنون هم تحلیل هفته گذشته برقرار است. محدوده حمایتی 0.0701 و 0.0528 و محدوده مقاومتی 0.1139 هستند.


تحلیل دوج کوین روزانه | 30 آبان 1401

دوج کوین در بازه هشت ساعته بعد از ریزش سنگین خود، در حال حاضر به منشا حرکت لگ صعودی خود برخورد کرده است. در حال حاضر برای ورود باید منتظر سیگنال برای ورود به معامله هستیم. ناحیه حمایتی 0.0730 و ناحیه مقاومتی 0.0885 است.

دوج روزانه

تحلیل دوج کوین هفتگی | هفته آخر آبان

23 آبان 1401
دوج کوین در بازه هشت ساعته که به مدت یک هفته اعتبار دارد، رشد خوبی را شاهد بود و درآن توانست در یک مقاومت مهم نفوذ کند؛ البته لازم به ذکر است که دوج کوین هم اکنون در حال اصلاح قیمت است. محدوده حمایتی مهم 0.0698 و 0/0528 هستند. یک محدوده مقاومتی بالاتر هم وجود دارد که عدد آن 0.1142 است.


doge-w.png


تحلیل دوج کوین هفتگی | هفته سوم آبان

16 آبان 1401
دوج کوین از بالا نفوذ به سطح مقاومت انجام داده و نزول ضعیفی را پیش رو دارد. اولین حمایت 0.1083 دلار بوده و حمایت خیلی مهم آن 0.0867 دلار است. اصلاح دوج کوین احتمال عمیق بودن را دارد و برای پاکسازی به قیمت پایین‌تر نیز می‌رسد. با توجه به نزولی بودن بازار خرید دوج کوین در این دوره اشتباه است.

دوج کوین

تحلیل دوج کوین هفتگی | هفته دوم آبان

9 آبان 1401
دوج کوین در بازه 4 ساعته با توجه به خبر بنیادی که پیش از این وجود داشت، حرکت اسپایک قوی انجام داد و مقاومت پیش روی خود را با قدرت حرکت زیاد شکسته و انتظار اصلاح عمیق از قیمت وجود دارد. محدوده حمایت 0/087 است و محدوده مقاومتی بالایی نیز برای آن تعریف نشده است. در این نواحی و زنده بازار زمان مناسب برای هرید نیست و باید به قیمت اجازه اصلاح داد.

تحلیل هفتگی دوج کوین

تحلیل دوج کوین هفتگی | هفته اول آبان

3 آبان 1401
دوج کوین در بازه هفتگی در بازه بی‌تصمیمی قرار گرفته است و پایین‌ترین کف در تصویر حاکی از شکست قیمت است و در مقیاس پایین‌تر قیمت بین دو محدوده حمایتی و مقاومتی گیر کرده است. حمایت مدنظر 0/05226 دلار و مقاومت مدنظر 0/07299 دلار و 0/1034 دلار است.

doge-w.png

تحلیل دوج کوین ماهانه | مهر 1401

25 مهر 1401
در بررسی بازار هفتگی که به مدت یک ماه اعتبار دارد، دوج کوین در سیکل نزولی طولانی مدتی قرار گرفت است؛ دوج کوین در حال حاضر به یک گره قیمتی مهمی برخورد کرده است و دچار بی‌تصمیمی شده است. از طرفی یک مقاومت متحرک بالای قیمت دوج کوین قرار گرفته است که شکست آن سیگنالی مبنی بر صعود قیمت را دارد؛ مقاومت پیش رو 0/1271 دلار است و حمایت پیش روی آن نیز 0/039 است.

تحلیل ماهانه دوج کوین

تحلیل دوج کوین هفتگی | هفته آخر مهر 1401

در بررسی بازار که به مدت یک هفته اعتبار دارد، دوج کوین دچار بی‌تصمیمی شده است. این بی تصمیمی ناشی از وضعیت بازار رمز ارزهاست. در مقیاس پایین‌تر، دوج کوین بین دو ناحیه مقاومت 0/1132 دلار و ناحیه حمایت 0/053 دلار قرار دارد.

تحلیل هفتگی دوج کوین


تحلیل دوج کوین روزانه | 25 مهر 1401

در بازه روزانه نیز دوج کوین، در محدوده‌ی بی‌تصمیمی قرار دارد. مقاومت پیش رو 0/060 دلار و حمایت 0/0560 است. همانطور که مشخص است تصمیم‌گیری در وضعیت هم اکنون بازار بسیار دشوار است. به همین دلیل است که برای تصمیم‌گیری باید کمی صبر کرد.

تحلیل روزانه دوج کوین