شیبا یا Shiba Inu یک میم کوین بسیار پرطرفدار و یکی از مهمترین شت کوین‌های موجود در بازار است. رمز ارز شیبا اینو در شبکه اتریوم راه اندازی شده است. این میم کوین در شروع فعالیت خود سود فراوانی برای سرمایه‌گذاران و تریدرها ایجاد کرد. ارزش بازار این ارز دیجیتال 5.5 میلیارد دلار است و در رتبه 15 در بازار ارز دیجیتال قرار دارد. سهم ارز دیجیتال شیبا از بازار ارز دیجیتال 0.5 درصد است.


📆تحلیل ماهانه شیبا اینو| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


SHIBA-M.png

تحلیل هفتگی شیبا اینو| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SHIBA-W.png


تحلیل هفتگی شیبا اینو| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SHIBA-W.png

تحلیل هفتگی شیبا اینو| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SHIBA-W.png

تحلیل هفتگی شیبا اینو| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SHIBA-W.png

📆تحلیل ماهانه شیبا| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


SHIBA-M.png

تحلیل هفتگی شیبا اینو| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SHIBA-W.png

تحلیل هفتگی شیبا اینو| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SHIBA-W.png

تحلیل هفتگی شیبا اینو| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


SHIBA-W.png

تحلیل هفتگی شیبا اینو| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


SHIBA-W.png


📆تحلیل ماهانه شیبا| جولای 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


SHIBA-M.png


تحلیل هفتگی شیبا| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SHIBA-W.png


تحلیل هفتگی شیبا| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SHIBA-W.png


تحلیل هفتگی شیبا| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SHIBA-W.png


تحلیل هفتگی شیبا| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SHIBA-W.png

تحلیل هفتگی شیبا| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SHIBA-W.png


📆تحلیل ماهانه شیبا| ژوئن 2023

شیبا در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت به منشاء حرکت لگ صعودی در محدوده‌ی 0.00000538 برخورد کرده‌است. انتظار یک اصلاح از سمت قیمت را داریم که محدوده مقاومتی 0.00001020 دلار است.


SHIBA-M.png

تحلیل هفتگی شیبا| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SHIBA-W.png

تحلیل هفتگی شیبا| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SHIBA-W.png

تحلیل هفتگی شیبا| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SHIBA-W.png


📆 تحلیل ماهانه شیبا| مـِی 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


SHIBA-M.png


تحلیل هفتگی شیبا| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


SHIBA-W.png

تحلیل هفتگی شیبا| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


SHIBA-W.png

تحلیل هفتگی شیبا| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


SHIB.png


تحلیل هفتگی شیبا| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


SHIBA-W.png

تحلیل هفتگی شیبا| هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


شیبا در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت در‌حال حاضر در یک تریدینگ رنج بلند‌مدت قرار گرفته‌است محدوده‌ی مقاومتی 0.00001267 و محدوده‌ی حمایتی 0.00000872 دلار است.


SHIBA-W.png


📆 تحلیل ماهانه شیبا| اپریل 2023

شیبا در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه قیمت بعد از برخورد به محدوده 0.0764 دلار به‌سمت بالا ریکاوری شده‌است انتظار اصلاح قیمت تا محدوده حمایتی 0.0887 دلار را داریم و محدوده مقاومتی پیش‌رو 0.1889 دلار است.


SHIBA-M.png

تحلیل هفتگی شیبا| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


SHIBA-W.png

تحلیل هفتگی شیبا| هفته‌‌‌‌ی چهارم فروردین 1402

۲۸ فروردین ۱۴۰۲


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


SHIBA-W.png


تحلیل هفتگی شیبا| هفته‌‌‌‌ی سوم فروردین 1402

۲۱ فروردین ۱۴۰۲


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


SHIBA-W.png


تحلیل هفتگی شیبا| هفته‌‌‌‌ی دوم فروردین 1402

۱۴ فروردین


شیبا در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از شکست محدوده حمایتی 0.0981 دلار انتظار اصلاح قیمت تا محدوده مقاومتی 0.1273 دلار را داریم در حال حاضر قیمت در یک تریدینگ رنج است و محدوده حمایتی که قیمت در حال رنج زدن است (حرکت بدون روند)، محدوده 0.1017 دلار است و محدوده مقاومتی پیش‌رو 0.1273 دلار است .


SHIBA-W.png

📆 تحلیل ماهانه شیبا | مارس 2023

شیبا در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، بعد از برخورد به مقاومت ۰.۱۶ دلار به سمت پایین ریجکت شده‌است و انتظار اصلاح بیشتر از شیبا را داریم و محدوده‌ی حمایتی پیش‌رویش ۰.۰۰۰۰۸۷۵ دلار است. محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی شیبا نیز ۰.۰۰۰۰۱۶ دلار و ۰.۰۰۰۰۱۸۸۹ دلار است.


SHIBA-M.png

تحلیل هفتگی شیبا | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402


شیبا در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از برخورد به مقاومت ۰.۰۰۰۰۱۶ دلار به‌سمت پایین ریجکت شده‌است. در‌حالل حاضر محدوده‌ی حمایتی در نزدیکی قیمت وجود ندارد و محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی خود ۰.۰۰۰۰۱۲۷۸ است.


SHIBA-W.png


تحلیل روزانه شیبا | 7 فروردین 1402

شیبا در تایم یک ساعته برای تحلیل روزانه، قیمت در نزدیکی محدوده‌ی حمایتی ۰.۰۰۰۱۰۱۴ است و محدوده‌ی مقاومتی ۰.۰۰۰۰۱۱۱۰ دلار است.


SHIBA-D.png

تحلیل هفتگی شیبا | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


شیبا در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن محدوده حمایتی ۰.۰۰۰۰۰۹۷۹ دلار انتظار اصلاح قیمتی را داریم. اولین مقاومت پیش رویش ۰.۰۰۰۰۱۲۶۳ دلار است.


SHIBA-W.png


تحلیل روزانه شیبا | 22 اسفند 1401

شیبا در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت در نزدیکی مقاومت ۰.۰۰۰۰۱۱۲۳ دلار است. انتظار اصلاح قیمتی را داریم و واکنش قیمتی از این محدوده را داریم. احتمالا محدوده حمایتی پیش رویش ۰.۰۰۰۰۱۰۳۷ دلار است.


SHIBA-D.png

تحلیل هفتگی شیبا | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401

شیبا در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از برخورد به ۰.۰۰۰۰۱۶ دلار به سمت و پایین ریجکت شده‌است و این اصلاح قیمتی کاملا به‌صورت فشرده است در‌حال حاضر قیمت در زیر یک محدوده‌ی حمایتی نسبتاً قوی ۰.۰۰۰۰۱۰۵۷ دلار قرار گرفته‌‌است و منتظر تاییدیه و نشانه‌های برگشت قیمت هستیم.


SHIBA-W.png

تحلیل روزانه شیبا | 15 اسفند 1401

شیبا در تایم یک ساعته برای تحلیل روزانه، قیمت نزدیک به محدوده‌ی حمایتی هفتگی است و فعلا هیچ محدوده‌ی حمایتی روزانه برای شیبا وجود ندارد. محدوده‌ی مقاومتی برای شیبا ۰.۰۰۰۰۱۱۷۶ دلار است.


SHIBA-D.png

📆 تحلیل ماهانه شیبا | فوریه 2023

شیبا در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه به منشا لگ صعود قبلی برخورد کرده است و خودش را به سمت بالا ریکاوری کرده است. اولین مقاومتی که قیمت به آن برخورد کرده 0.1612 دلار است. در صورت شکست این مقاومت انتظار اصلاح قیمت تا محدوده 0.1058 دلار را داریم و مقاومت پیش روی شیبا که مقاومت مهمی است 0.1856 دلار است.


Shiba-M.png


تحلیل هفتگی شیبا | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


تحلیل هفته قبل همچنان پابرجا است.


SHIBA-W.png

تحلیل روزانه شیبا | 8 اسفند 1401

شیبا روزانه اکسی در تایم ۱ ساعته برای تحلیل یک‌روزه، قیمت در یک تریدینگ رنج قرار گرفته. محدوده حمایتی پیش روی برای شیبا 0.0001221 دلار و محدوده مقاومتی که قیمت نزدیک به آن حرکت کرده 0.0001329 دلار است.


SHIBA-D.png


تحلیل شیبا هفتگی | هفته اول اسفند

1 اسفند 1401


تحلیل هفته قبل همچنان پابرجا است.


Shiba-W.png


تحلیل روزانه شیبا| ۱ اسفند ۱۴۰۱

شیبا اینو در تایم‌ فریم ۱۵ دقیقه و تحلیل روزانه، در حال اصلاح و به صورت تریدینگ رنج زدن است. محدوده حمایتی 0.1311 دلار را به سمت پایین شکسته و در‌حال حاضر هیچ حمایتی در اسکیل روزانه برای این ارز وجود ندارد. محدوده 0.1383 دلار می‌تواند محدوده مقاومتی مهمی برای ریزش مجدد شیبا باشد.


Shiba-D.png


تحلیل شیبا هفتگی | هفته چهارم بهمن

24 بهمن 1401
تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


Shiba-W.png

تحلیل روزانه شیبا| ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

شیبا در تایم فریم ۱ ساعته برای تحلیل روزانه، بعد از برخورد به مقاومت هفتگیش به پایین ریجکت شده و در حال حاضر قیمت هیچ حمایتی از سمت پایین در نزدیکیش ندارد و محدوده 0.00001376 دلار محدوده مقاومتی پیش رویش است که انتظار واکنش از این محدوده را داریم. دیدگاه در حال حاضر بر معاملات فروش است.


Shiba-D.png


تحلیل شیبا هفتگی | هفته سوم بهمن

17 بهمن 1401
شیبا در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن مقاومت 0.1289 دلار و آخرین پیوت اصلی در محدوده 0.1516 دلار به سمت بالا، در حال حاضر به محدوده مهم مقاومتی 0.1609 برخورد کرده است. انتظار واکنش از این محدوده را داریم. محدوده حمایتی پیش رو 0.1061 دلار است .


Shiba-W.png

تحلیل روزانه شیبا| ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

شیبا در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت بعد از برخورد با مقاومت هفتگی 0.1571 دلار به سمت پایین ریجکت شده است ولی اصلاح آن به صورت کاملا فشرده است. در حال حاضر قیمت به محدوده حمایتی نسبتا قوی 0.1392 دلار برخورد کرده است. محدوده مقاومتی برای شیبا 0.1508 دلار است.


Shiba-D.png


📆 تحلیل ماهانه شیبا | ژانویه 2023

قیمت شیبا در تایم ۷ روزه برای تحلیل ماهیانه، به یک حمایت بسیار مهم برخورد کرده که این حمایت منشا لگ صعودی قبلی است. قیمت به صورت فشرده به این حمایت رسیده است. احتمال ریتریس از این ناحیه حمایتی را داریم و محدوده حمایتی ما 0.073 دلار است. اولین مقاومت مهم پیش روی شیبا نیز 0.1352 دلار است.


shiba-M.png

تحلیل شیبا هفتگی | هفته دوم بهمن

۱۰ بهمن 1401
تحلیل هفته پیش برقرار است.


Shiba-W.png


تحلیل روزانه شیبا| ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

قیمت شیبا در تایم ۱ ساعته برای تحلیل روزانه، در حال حاضر به صورت فشرده و تریدینگ رنج (بدون روند) در حال حرکت است. قیمت به محدوده مقاومتی نسبتا قوی 0.00001214 دلار برخورد کرده است. از آن‌}ایی که قیمت بالای یک خط روند در حال فشرده سازی است، در صورت شکست خط روند قیمت می‌تواند تا محدوده حمایتی 0.00001154 به سمت پایین حرکت کند.


Shiba-D.png

تحلیل شیبا هفتگی | هفته اول بهمن

3 بهمن 1401
تحلیل هفته پیش برقرار است.


Shiba-W.png

تحلیل روزانه شیبا| ۳ بهمن ۱۴۰۱


شیبا در تایم‌فریم 30 دقیقه برای تحلیل روزانه، بعد از برخورد به مقاومت هفتگی دچار بی‌روندی شده است. محدوده 0.00001239 دلار محدوده تازه و دست‌نخورده شیبا در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه است که از آن‌جا انتظار ریزش یا اصلاح تا 0.00001129 دلار را داریم.


Shiba-D.png

تحلیل شیبا هفتگی | هفته چهارم دی

26 دی 1401
شیبا در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی به یک مقاومت از قبل تعیین شد برخورد کرده است . قیمت در حال تشکیل سقف دو قلو است این محدوده مقاومتی 0.1106دلار است . قیمت اگر بتواند محدوده 0.0955 دلار را به سمت پایین بشکند انتظار ریزش تا محدوده 0.0761 دلار داریم چون قیمت به صورت فشرده به سمت بالا حرکت کرده و هیچ سفارشی جا نذاشته است . در صورت شکست مقاومت پیش رو قیمت میتواند تا محدوده 0.01249 دلار حرکت کند.

Shiba-W.png


تحلیل روزانه شیبا| ۲۶ دی ۱۴۰۱

شیبا در تایم یکساعته در تحلیل روزانه قیمت به مقاومت هفتگی برخورد کرده است در صورت شکست محدوده 0.1007 دلار قیمت میتواند تا محدوده 0.0962 دلار حرکت کند .

Shiba-D.png


تحلیل شیبا هفتگی | هفته سوم دی

20 دی 1401

قیمت شیبا در تایم 8 ساعته در تحلیل هفتگی، در نزدیکی یک حمایت مهم قرار گرفته و قیمت به این حمایت برخورد نکرده و به سمت بالا ریتریس (بازگشت قیمت) داده که صرفا جهت جمع‌آوری نقدینگی است. شیبا نسبت به تمام ارز‌های دیگر رشد و صعود خوبی را تجربه نکرده است و این صعود کاملا به صورت فشردگی اتفاق افتاده است. انتظار ریزش یا دراپ شدید قیمت تا محدوده 0.0761 دلار داریم. همچنان مقاومت پیش روی این رمزارز که یکبار هم بالای قیمت را گرفته و به سمت پایین حرکت داده محدوده مقاومتی 0.1013 دلار است.

Shiba-W.png


تحلیل روزانه شیبا| ۲۰ دی ۱۴۰۱

شیبا در تایم یک‌ساعته در تحلیل روزانه بعد از شکست مقاومت پیش روی خود که محدوده 0.0882 دلار است به سمت پایین در حال پولبک زدن است. قیمت در حال حاضر در تایم‌فریم یک‌ساعته یک محدوده مقاومتی در حوالی 0.0901 دلار ایجاد کرده و بعد از برخورد به این محدوده مقاومتی انتظار ریزش تا محدوده حمایتی 0.0832 دلار را داریم.

Shiba-D.png


تحلیل شیبا هفتگی | هفته دوم دی

12 دی 1401
شیبا در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، در نزدیکی یک حمایت مهم به سمت بالا حرکت کرده و این قشردگی در قیمت کاملا مشهود است، مقاومت پیش رویش 0.0869 دلار است و حمایتی که قیمت هنوز به آن نرسیده و می‌تواند حمایت قوی برای شیبا باشد در محدوده 0.0762 دلار است.

shiba-w.png


تحلیل روزانه شیبا| ۱۲ دی ۱۴۰۱

شیبا در تایم یک ساعته در تحلیل روزانه در نزدیکی مقاومت 0.0843 دلار و 0.0867 دلار است . محدوده حمایتی مدنظر 0.0793 دلار است . شیبا در حال حاضر در یک محدوده بی روند کامل به سر می‌برد.


shiba-D.png

📆 تحلیل ماهانه شیبا | دسامبر 2022

13 آذر 1401

شیبا در تایم‌فریم هفتگی به منشا لگ صعودی سال 2021 رسیده که قیمت در سال گذشته از اینجا شروع به حرکت کرده بود و این حمایت خیلی قویی برای این رمز ارز حساب می‌شود. شیبا به صورت فشرده به این ناحیه نزدیک شده و احتمال ریکاوری قیمت از همین نواحی وجود دارد. برای برگشت قیمت از این محدوده منتظر تاییدیه هستیم. محدوده مقاومتی شیبا 0.1541 دلار و مقاومت بعدی 0.3051 دلار است. محدوده حمایتی نیز 0.0821 دلار است. (اعداد ضرب در 10000 شده‌اند)


تحلیل ماهانه شیبا


تحلیل شیبا هفتگی | هفته اول دی

۵ دی 1401
تحلیل هفته پیش برقرار است.

SHIB-W.png

تحلیل روزانه شیبا| ۵ دی ۱۴۰۱

شیبا در تایم فریم یک ساعته برای تحلیل روزانه‌، بین یک مقاومت و حمایت قرار گرفته است. در حال حاضر حرکت این ارز کاملا بدون روند است. مقاومت بالای قیمت 0.085 دلار و حمایت آن نیز 0.081 دلار است. قیمت‌ها برای راحتی در خوانش 10،000 شده است.

SHIB-D.png

تحلیل شیبا هفتگی | هفته پنجم آذر

28 آذر 1401

شیبا در تایم فریم ۴ ساعته برای تحلیل هفتگی بعد از برخورد به محدوده مقاومتی 0.01004 دلار به سمت پایین ریجکت شده و محدوده حمایتی خود را نیز شکست. حالا هر برگشت به سمت بالایی پولبک محسوب می‌شود. مقاومت پیش روی شیبا 0.00962 دلار و حمایت مهمی که برای شیبا وجود دارد 0.00767 دلار است. برای راحتی خوانش اعداد *10،000 شده‌آند.

تحلیل تکنیکال شیبا اینو هفتگی-28 آذر


تحلیل روزانه شیبا اینو | 28 آذر 1401

شیبا در تایم فریم ۱ ساعته برای تحلیل روزانه بعد از شکست محدوده حمایتیش، به سمت بالا در حال پولبک است. اولین محدوده مقاومتش 0.00891 دلار و محدوده حمایتیش 0.0824 دلار است. فعلا ما دیدگاه نزولی به شیبا داریم.


تحلیل تکنیکال شیبا اینو روزانه-28آذر

تحلیل شیبا هفتگی | هفته چهارم آذر

21 آذر 1401

شیبا در تایم‌فریم 8 ساعته به یک حمایت قوی برخورد کرده 0.0816 دلار و از اینجا توانسته ریکاوری قیمت بکند. شیبا با یک فشردگی و لیکوییدیتی به محدوده مقاومتی که هفته پیش گفتیم (0.01009 دلار) برخورد کرده و ما منتظر واکنش به این مقاومت هستیم. اگر این مقاومت از قیمت پس گرفته شود احتمال ریتریس تا نواحی منشا حرکت، یعنی 0.0855 دلار وجود دارد. مقاومت پیش روی بعدی 0.01103 دلار است. (اعداد ضرب در 10000 شده‌اند)


تحلیل شیبا هفتگی-21آذر


تحلیل روزانه شیبا اینو | 21 آذر 1401

شیبا در تایم فریم ۱ ساعته بعد از برخورد به مقاومت هفتگی قویش در قیمت 0.01004 دلار ریجکت سنگینی را داشته و در حال حاضر مومنتوم ریزش قیمت در تایم‌فریم یک ساعته بالا است. حالا شیبا به یک حمایت هفتگی قوی برخورد کرده که این حمایت در بازه قیمتی 0.0835 دلار است و به شدت به آن واکنش نشان داده است. از شیبا انتظار حرکت قیمت تا محدوده 0.0906 دلار را داریم که اولین مقاومت پیش روی آن است. (اعداد ذکر شده برای کمک به خوانایی *10000 شده است)


تحلیل شیبا روزانه-21آذر


تحلیل شیبا هفتگی | هفته سوم آذر

13 آذر 1401

شیبا در تایم‌فریم 8 ساعته به یک حمایت قوی برخورد کرده 0.0816 دلار و از اینجا توانسته ریکاوری قیمت بکند. شیبا با یک فشردگی و لیکوییدیتی به محدوده مقاومتی که هفته پیش گفتیم (0.01009 دلار) برخورد کرده و ما منتظر واکنش به این مقاومت هستیم. اگر این مقاومت از قیمت پس گرفته شود احتمال ریتریس تا نواحی منشا حرکت، یعنی 0.0855 دلار وجود دارد. مقاومت پیش روی بعدی 0.01103 دلار است. (اعداد ضرب در 10000 شده‌اند)


تحلیل شیبا هفتگی


تحلیل روزانه شیبا اینو | 13 آذر 1401

شیبا در تایم‌فریم 1 ساعته به یک مقاومت هفتگی برخورد کرده که مقاومت بسیار مهمی است و منتظر واکنش و تاییدیه برای نزول قیمت هستیم. در تایم یک‌ساعته اگر قیمت اصلاح بکند اولین ناحیه حمایتی 0.01966 دلار و ناحیه بعدی 0.0933 دلار است و مقاومت پیش روی آن که بسیار مهم است 0.01011 دلار است.


تحلیل روزانه شیبا اینو


تحلیل شیبا هفتگی | هفته دوم آذر

7 آذر 1401
شیبا در بازه هفتگی محدوده حمایتی هفته گذشته را رد کرده و قیمت آن نسبت به گذشته بهبود داشته است. شیبا هنوز به مقاومت اصلی نرسیده و در حال اصلاح قیمت است. حمایت این ارز دیجیتال 0.0832 سنت و مقاومت 0.1002 است.


تحلیل شیبا روزانه | 7 آذر 1401

شیبا روزانه پانزده دقیقه مثل همه جفت‌های ارزهای دجیتیال ریزش سنگینی تجربه کرد و تا نزدیکی اولین حمایت خود رسید. قیمت شیبا در حال اصلاح است و ناحیه حمایت و مقاومت آن به ترتیب : 0.0864 و 0.930 سنت هستند.


تحلیل شیبا هفتگی | هفته اول آذر

30 آبان 1401
شیبا در تایم 8 ساعته بعد از ریزش سنگین خود به یک گره معاملاتی مهم برخورد کرده است و از هفته گذشته تاکنون تغییر خاصی نداشته است. محدوده حمایتی 0.0839 و 0.0756 دلار و محدوده مقاومتی آن 0.1067 و 0.1156 دلار اســت.


شیبا هفتگی

تحلیل شیبا روزانه | 30 آبان 1401

دوج کوین بعد از ریزش سنگین خود به محدوده حمایتی که منشا لگ قبلی است برخورد کرده است. هم اکنون ما منتظر تایید برای ورود به معامله هستیم. ما هم اکنون منتظر تایید برای ورود به معامله هستیم. ناحیه حمایت این ارز دیجیتال 0.839 و ناحیه 0.0931 سنت هستند.

تحلیل شیبا روزانه

تحلیل شیبا هفتگی | هفته آخر آبان

23 آبان 1401
شیبا در بازه هشت ساعته که به مدت یک هفته اعتبار دارد بعد از نفوذ به سطح مقاومتی، یک اصلاح قیمت داشته است. شیبا هم اکنون به سطح حمایت خوبی برخورد کرده است. در حال حاضر برای ورود به معامله منتظر تاییدیه دقیق هستیم. نواحی حمایتی 0.0748 و 0.0828 هستند. نواحی مقاومتی این ارز دیجیتال 0.1065 و 0.1372 هستند.

shiba-w.png

تحلیل شیبا هفتگی | هفته سوم آبان

16 آبان 1401
شیبا در یک محدوده‌ی پرچم داخل رنج قرار گرفته و احتمال نزول قیمت برای این ارز بیشتر است. اگر قیمت ناحیه حمایتی 0.1140 را بشکند و تا منشا حرکت خود محدوده‌ی 0.1057 نزول پیدا می‌کند. محدوده مقاومتی آن نیز 0.1364 است.

شیبا هفته 3  آبان


تحلیل شیبا هفتگی | هفته دوم آبان

9 آبان 1401
ارز دیجیتال شیبا در بازه هشت ساعته از محدوده حمایتی مدنظر خود بهبود یافت و به سمت بالا حرکت کرد. شیبا حرکت با قدرت بالایی انجام داد. شیبا هم مانند دوج کوین نیاز به اصلاح قیمت عمیق دارد و در نواحی لایو یا زنده خود، امکان خرید را برای تریدرها نگذاشته است. محدوده‌ی حمایتی 0/1073 و محدوده مقاومت 0/1835 هستند. البته که مقاومتی نزدیک‌تر 0/1525 نیز وجود دارد.

تحلیل هفتگی شیبا

📆 تحلیل شیبا ماهانه | آبان 1401

3 آبان 1401
شیبا در بازه ماهانه، بعد از برخورد منشا حرکت صعودی خود را در فوریه 2021 قدرت حرکتی خیلی خوبی گرفته است. حمایت هفتگی 0/0715 دلار، ناحیه حمایت مهمی برای شیبا محسوب می‌شود.

shiba-m.png

تحلیل شیبا هفتگی | هفته اول آبان 1401

در بازه هفتگی، ارز دیجیتال شیبا نفوذ دارد و اصلاح قیمتی شیبا کاملا فشرده و cp است و یک مزیت برای شیبا محسوب می‌شود. در حال حاضر قیمت روی حمایت نسبتا قوی قرار دارد. حمایت اصلی شیبا در تحلیل هفتگی 0/0776 است.

shiba w.png

تحلیل شیبا روزانه | 3 آبان 1401

شیبا در تحلیل روزانه به حمایت قوی برخورد کرده است که منشا حرکت صعودی لگ قبلی می‌باشد. مقاومت پیش رو 0/1032 دلار و حمایت پیش رو 0/0954 دلار است. برای بازه روزانه قیمت در بی‌تصمیمی به سر می‌برد. ترید کردن در قیمت زنده ریسک محسوب می‌شود. قیمت باید به ناحیه مدنظر برسد.

shiba-day.png