آوه یا اوه رمز ارزی محبوب با نماد روح یا Ghost است که طرفدارن خاص خود را دارد. از این هفته تحلیل‌های هفتگی، ماهانه و روزانه این رمز ارز محبوب را در اختیار شما قرار می‌دهیم.


📆تحلیل ماهانه آوه| سپتامبر 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


AAVE-M.png

تحلیل هفتگی آوه| هفته‌‌‌‌ی اول مهر 1402

3 مهر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AAVE-W.png


تحلیل هفتگی آوه| هفته‌‌‌‌ی چهارم شهریور 1402

27 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AVVE-W.png

تحلیل هفتگی آوه| هفته‌‌‌‌ی سوم شهریور 1402

20 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AVVE-W.png


تحلیل هفتگی آوه| هفته‌‌‌‌ی دوم شهریور 1402

13 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AAVE-W.png

📆تحلیل ماهانه آوه| آگوست 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


AAVE-M.png


تحلیل هفتگی آوه| هفته‌‌‌‌ی اول شهریور 1402

6 شهریور 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AAVE-W.png

تحلیل هفتگی آوه| هفته‌‌‌‌ی آخر مرداد 1402

30 مرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AAVE-W.png

تحلیل هفتگی آوه| هفته‌‌‌‌ی چهارم مرداد 1402

23 مرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


AVVE-W.png

تحلیل هفتگی آوه| هفته‌‌‌‌ی سوم مرداد 1402

16 مرداد

تحلیل هفته پیش برقرار است.


AAVE-W.png

📆تحلیل ماهانه آوه| جولای 2023

آوه در تایم هفتگی بازه یک ماهه، قیمت در حال حاضر روی محدوده حمایتی ۴۷ دلار است و انتظار داریم این محدوده حمایتی شکسته شود. محدوده حمایتی نزدیک قیمت که منشا لگ صعودی است، ۳۴ دلار و محدوده مقاومتی ۱۴۶ دلار است.


AAVE-M.png

تحلیل هفتگی آوه| هفته‌‌‌‌ی دوم مرداد 1402

۹ مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AAVE-W.png

تحلیل هفتگی آوه| هفته‌‌‌‌ی اول مرداد 1402

2 مرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AAVE-W.png

تحلیل هفتگی آوه| هفته‌‌‌‌ی چهارم تیر 1402

26 تیر 1402


آوه در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، محدوده مقاومتی ۸۷ دلار را به سمت بالا شکسته و انتظار داریم قیمت بتواند اصلاح عمیقی را انجام دهد. محدوده حمایتی ۵۴ دلار است. قبل از این اصلاح عمیق قیمت باید بتواند محدوده ۸۸ دلار یا ۹۳ دلار را به‌سمت بالا بشکند.


AAVE-W.png

تحلیل هفتگی آوه| هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

19 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


آوه هفته‌‌‌‌ی سوم تیر 1402

تحلیل هفتگی آوه| هفته‌‌‌‌ی دوم تیر 1402

12 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AAVE-W.png

📆تحلیل ماهانه آوه| ژوئن 2023

آوه در تایم ۷ روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت به محدوده حمایتی ۴۷ دلار برگشته و منتظر واکنش قیمت در این محدوده هستیم و اگر قیمت تاییدیه مبنی بر چرخش قیمت را صادر کند اولین محدوده مقاومتی ۱۴۶ دلار است.


AAVE-M.png

تحلیل هفتگی آوه| هفته‌‌‌‌ی اول تیر 1402

5 تیر 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AAVE-W.png

تحلیل هفتگی آوه| هفته‌‌‌‌ی چهارم خرداد 1402

29 خرداد 1402


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AAVE-W.png

تحلیل هفتگی آوه| هفته‌‌‌‌ی سوم خرداد 1402

22 خرداد 1402


آوه در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت به محدوده حمایتی ماهانه برخورد کرده و در صورت برگشت قیمت، اولین مقاومت پیش‌رویش ۷۸ دلار است.


AAVE-W.png

📆 تحلیل ماهانه آوه| مـِی 2023

تحلیل ماه پیش برقرار است.


AAVE-M.png


تحلیل هفتگی آوه| هفته‌‌‌‌ی دوم خرداد 1402

8 خرداد 1402


آوه در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، در‌حال حاضر قیمت بعد از شکست محدوده‌ی حمایتی 60 دلار ، انتظار اصلاح و پولبک عمیق را داریم. محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی خود، 78 دلار است و در‌صورت اصلاح و پولبک، قیمت می‌تواند تا محدوده‌های حمایتی 63 دلار حرکت کند.


AAVE-W.png


تحلیل هفتگی آوه| هفته‌‌‌‌ی اول خرداد 1402

1خرداد


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AAVE-W.png

تحلیل هفتگی آوه| هفته‌‌‌‌ی چهارم اردی‌بهشت 1402

25 اردی‌بهشت


آوه در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از برخورد به محدوده مقاومتی ۸۴ دلار به سمت پایین ریجکت شده و برای این ارز انتظار شکست محدوده حمایتی ۶۳ دلار را داشتیم. در حال حاضر قیمت می‌تواند از این نواحی به سمت بالا حرکت کند که به منزله پولبک و ریتریس است. در ضمن منطقه مقاومتی پیش‌‌روی آوه ۷۸ دلار است.


AAVE.png


تحلیل هفتگی آوه| هفته‌‌‌‌ی سوم اردی‌بهشت 1402

18 اردی‌بهشت


تحلیل هفته پیش برقرار است.


AAVE-W.png


تحلیل هفتگی آوه | هفته‌‌‌‌ی دوم اردی‌بهشت 1402

11 اردی‌بهشت


آوه در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل یک هفته، قیمت در حال حاضر هیچ محدوده حمایتی در نزدیکی آن وجود ندارد و محدوده حمایتی ۶۶ دلار محدوده ضعیفی برای قیمت است. انتظار این را داریم که قیمت بتواند تا ۷۸ دلار که محدوده مقاومتی مهمی محسوب می‌شود اصلاح و پولبک داشته باشد.


AAVE-W.png

📆 تحلیل ماهانه آوه| اپریل 2023

آوه در تایم 7 روزه برای تحلیل ماهانه، قیمت بعد از شکست محدوده حمایتی 50 دلار به‌سمت بالا در حال ریکاوری است که به منزله جمع‌آوری نقدینگی است محدوده مقاومتی پیش‌رو در اسکیل یک ماهه 111 دلار و محدوده حمایتی محدوده 56 و 32 دلار است.


AAVE-M.png


تحلیل هفتگی آوه| هفته‌‌‌‌ی اول اردی‌بهشت 1402

4 اردی‌بهشت


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


AAVE-W.png

تحلیل هفتگی آوه| هفته‌‌‌‌ی چهارم فروردین 1402

۲۸ فروردین ۱۴۰۲


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


AAVE-W.png


تحلیل هفتگی آوه| هفته‌‌‌‌ی سوم فروردین 1402

۲۱ فروردین ۱۴۰۲


آوه در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از رد کردن محدوده حمایتی 72 دلار انتظار یک اصلاح قیمتی به سمت بالا را داریم محدوده مقاومتی 85 دلار است و محدوده حمایتی 66 دلار است .


AAVE-W.png


تحلیل هفتگی آوه| هفته‌‌‌‌ی دوم فروردین 1402

۱۴ فروردین


آوه در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از شکست محدوده حمایتی 72 دلار انتظار اصلاح قیمتی به‌سمت بالا داریم که صرفا جهت جمع آوری نقدینگی است . اولین مقاومت پیش‌رو 85 دلار و 91 دلار است و حمایت پیش‌رو 66 دلار است .


AAVE-W.png

📆 تحلیل ماهانه آوه | مارس 2023

آوه در تایم ۷روزه برای تحلیل ماهانه، به یک محدوده حمایتی نسبتا قوی برخورد کرده و به بالا ریکاوری شده و در حال حاضر تاییدیه مبنی بر برگشت قیمت را نداده است. محدوده مقاومتی پیش رویش ۱۱۱۱ دلار و محدوده حمایتی ۵۶ دلار است.


AVVE-M.png


تحلیل هفتگی آوه | هفته‌‌‌‌ی اول فروردین 1402

7 فروردین 1402


آوه در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، قیمت بعد از رد کردن محدوده‌ی حمایتی ۷۲.۷ دلار انتظار برگشت قیمتی را داشتیم محدوده‌های مقاومتی ۸۵ دلار و ۹۱ دلار و محدوده‌ی مقاومتی ۶۶ دلار است.


AAVE-W.png


تحلیل روزانه آوه | 7 فروردین 1402

آوه در تایم یک ساعته برای تحلیل روزانه، محدوه‌ی مقاومتی پیش‌روی خود ۷۶.۵ و محدوه‌ی حمایتی در نزدیکی قیمت وجود ندارد و انتظار ریزش بیشتری از آوه را داریم.


AAVE-D.png

تحلیل هفتگی آوه | هفته‌‌‌‌ی چهارم اسفند 1401

22 اسفند 1401


آوه در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از رد کردن محدوده حمایتی ۷۲ دلار به سمت بالا در حال پولبک و ریتریس است و اولین مقاومت‌های پیش رویش ۷۹ و ۹۱ دلار هستند.


AAVE-W.png


تحلیل روزانه آوه | 22 اسفند 1401

متیک در تایم ۱۵ دقیقه برای تحلیل روزانه، قیمت در حال حاضر محدوده مقاومتی ۷۴ دلار را به سمت بالا شکسته و در اسکیل روزانه محدوده حمایتی آن ۶۸ دلار است.


AAVE-D.png

تحلیل هفتگی آوه | هفته‌‌‌‌ی سوم اسفند 1401

15 اسفند 1401


آوه در تایم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از برخورد به مقاومت ۹۴ دلار به سمت پایین ریجکت شد. این اصلاح به صورت فشرده است و محدوده حمایتی پیش‌رویش ۶۸ دلار و محدوده مقاومتی این ارز ۸۴ دلار است.


AVVE-W.png


تحلیل روزانه آوه | 15 اسفند 1401

آوه در تایم ۱ ساعته برای تحلیل روزانه، در حال حاضر هیچ محدوده حمایتی در نزدیکیش ندارد و محدوده مقاومتی پیش‌رویش ۷۹ دلار است.


AVVE-D.png


📆 آوه تحلیل ماهانه | فوریه ۲۰۲۳

اوه در تایم فریم7 روزه برای تحلیل ماهانه قیمت به یک سطح حمایتی نسبتا قوی برخورد کرده که توانسته از همین محدوده حمایتی به سمت بالا ریکاوری شود. اولین مقاومت پیش روی آواکس که شکست آن تاییدیه مبنی بر حرکت صعودی قیمت است محدوده 96 دلار و محدوده مقاومتی بعدی محدوده 111 دلار است. در صورت اصلاح و ریتریس محدوده 56 دلار محدوده حمایتی قابل قبول برای اوه است.


AAVE-M.png


تحلیل هفتگی آوه | هفته‌‌‌‌ی دوم اسفند 1401

8 اسفند 1401


آوه در تایم 8ساعته برای تحلیل هفتگی قیمت بعد از برخورد به مقاومت از پیش تعیین شده در ناحیه 94 دلار به سمت پایین ریجکت شده و تاییدیه نزول و چرخش قیمت را داده است . محدوده 74 دلار محدوده حمایتی محسوب میشود و منتظر تاییدیه در این ناحیه هستیم. در صورت شکست این ناحیه قیمت میتواند تا ناحیه 67 دلار نزول داشته باشد.


آوه هفته دوم اسفند 1401

تحلیل روزانه آوه | 8 اسفند 1401

آوه در تایم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه قیمت بعد از اصلاح و سقف و کف‌های پایین تر در یک تریدینگ رنج قرار گرفته است. محدوده 78 دلار محدوده حمایتی در اسکیل روزانه و محدوده 84 دلار محدوده مقاومتی اوه است .


آوه 8 اسفند 1401


آوه تحلیل هفتگی | هفته اول اسفند ۱۴۰۱

۱ اسفند


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.


AAVE-W.png


آوه تحلیل روزانه | ۱ اسفند ۱۴۰۱

آوه در تایم‌ فریم ۱۵ دقیقه و تحلیل روزانه، بعد از شکست محدوده‌ی حمایتی ۸۹ دلار به سمت بالا ریکاوری شده‌است و به‌منزله‌ی جمع‌آوری نقدینگی است. محدوده‌ی مقاومتی پیش‌روی آوه ۹۳.۵۰ دلار است در‌حال حاضر هیچ حمایتی برای آوه در تایم اسکیل روزانه وجود ندارد.


AAVE-D.png


آوه تحلیل هفتگی | هفته چهارم بهمن ۱۴۰۱

۲۴ بهمن


اوه در تایم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی بعد از برخورد به مقاومت 95 دلار به سمت پایین ریجکت شده است. اوه تاییدیه مبنی بر نزول اصلاحی داده است. در صورت اصلاح قیمت می‌تواند تا محدوده 95 دلار حرکت کند که این محدوده برای اوه محدوده مقاومتی محسوب می‌شود. محدوده حمایتی 67 دلار است و در صورت شکست این ناحیه حمایتی قیمت می‌تواند تا نواحی 56 دلار به سمت پایین حرکت کند.


AAVE-W.png


آوه تحلیل روزانه | ۲۴ بهمن ۱۴۰۱

اوه در تایم یک‌ساعته برای تحلیل روزانه قیمت بعد از شکست محدوده 76 دلار قیمت به صورت تریدینگ رنج درآمده است و محدوده 79 دلار محدوده مقاومتی محسوب می‌شود که در صورت اصلاح به سمت بالا قیمت می‌تواند از این نواحی به سمت پایین حرکت کند. فعلا هیچ محدوده حمایتی برای قیمت نداریم و بیشتر دیدگاه بر فروش است.


AAVE-D.png


آوه تحلیل هفتگی | هفته سوم بهمن ۱۴۰۱

۱۷ بهمن


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار‌است.

AAVE-W.png


آوه تحلیل روزانه | ۱۷ بهمن ۱۴۰۱

آوه در تایم ۱ ساعته برای تحلیل روزانه بعد از برخورد به مقاومت 94 دلار به سمت پایین ریجکت شده و حالا انتظار ریزش تا محدوده حمایتی 82 دلار را داریم که این محدوده منشا حرکت قبلی این کوین است. از طرفی در صورت صعود، مقاومت پیش رویش 90 دلار است.


AAVE-D.png


📆 آوه تحلیل ماهانه | ژانویه ۲۰۲۳

قیمت آوه در تایم فریم ۷ روزه برای تحلیل ماهانه به صورت فشرده به حمایت ابتدای لگ صعودیش که در سال ۲۰۲۰ شروع شده در حال نزدیک شدن است. قیمت زیر یک مقاومت داینامیک قرار دارد که بعد از شکست این مقاومت می‌توانیم انتظار رشد قیمت را داشته باشیم. اولین مقاومت 91 دلار و حمایت مدنظر در آوه 32 دلار است.

AAVE-M.png](/uploads/AAVE_M_b0decccf6a.png)

آوه تحلیل هفتگی | هفته دوم بهمن ۱۴۰۱

۱۰ بهمن


تحلیل هفته‌ی پیش برقرار است.

AAVE-W.pngآوه تحلیل روزانه | ۱۰ بهمن ۱۴۰۱

آوه در تایم ۱ ساعته برای تحلیل روزانه، بعد از برخورد به مقاومت هفتگی از پیش تعیین شده‌اش دچار تریدینگ رنج شده است. آوه محدوده‌ی حمایتی 83 دلار را به پایین شکسته و حالا انتظار اصلاح تا محدوده مقاومتی 87 دلار را داریم. در ضمن محدوده حمایتی این ارز 80.03 دلار است.


AAVE-D.pngآوه تحلیل هفتگی | هفته اول بهمن ۱۴۰۱

3 بهمن


آوه در تایم‌فریم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی به تقاطع مقاومت‌های استاتیک و دینامیکش برخورد کرد و نتوانست آن را رو به بالا بشکند. تا زمانی که این مقاومت به سمت بالا شکسته نشود انتظار ریزش قیمت با هدف 56 و بعد از آن ۴۷ دلار از آوه وجود دارد.

AAVE-W.png

آوه تحلیل روزانه | 3 بهمن ۱۴۰۱

قیمت آوه در تایم‌فریم ۳۰ دقیقه برای تحلیل روزانه، به تقاطع یک مقاومت استاتیک و داینامیک برخورد کرده و در حال حاضر در حال رنج زدن در این محدوده است. در همین تایم‌فریم محدوده 89 دلار محدوده مقاومتی این کوین است. از طرفی محدوده 83 دلار که قیمت را فعلا به سمت بالا نگه‌داشته محدوده حمایتی اصلی آوه است.


AAVE-D.png

آوه تحلیل هفتگی | هفته چهارم دی ۱۴۰۱

26 دی


آوه در تایم فریم ۸ ساعته برای تحلیل هفتگی، بعد از برخورد به مقاومت داینامیک ماهانه‌اش دچار تریدیگ رنج شده و انتظار داریم قیمت از این نواحی به پایین اصلاح بدهد و برگردد. این محدوده مقاومتی مهم 82 دلار است. در صورت اصلاح به پایین قیمت می‌تواند تا نواحی 56 دلار نزول داشته باشد.


AAVE-W.png


آوه تحلیل روزانه | ۲۶ دی ۱۴۰۱

آواکس در تایم فریم 15 دقیقه برای تحلیل روزانه، بعد از برخورد به مقاومت هفتگیش به پایین برگشته و در حال حاضر تاییدیه‌ای مبنی بر نزول کوتاه مدت به ما داده است. محدوده ۸۱ دلار محدوده مقاومتی مهمی است که در صورت دریافت تایید می‌شود در نزدیکی آن وارد معامله شد. 75 دلار نیز محدوده حمایتی است.


AAVE-D.png


آوه تحلیل هفتگی | هفته سوم دی ۱۴۰۱

20 دی

قیمت آوه در تایم فریم 8 ساعته برای تحلیل هفتگی، به حمایت نسبتا قوی بین 50 تا ۴۵ دلار برخورد کرده‌است. این حمایت از قبل مصرف شده و حالا در حال رنج زدن بین این حمایت و مقاومت است. اولین مقاومت پیش رویش 65 دلار و مقاومت بعدی نیز همان ۹۱ دلار است که مقاومت ماهانه‌اش است محسوب می‌شود.

AAVE-W.png](/uploads/AAVE_W_20c0d32979.png)


آوه تحلیل روزانه | ۲۰ دی ۱۴۰۱

قیمت آوه در تایم فریم ۱ ساعته برای تحلیل روزانه، نزدیک به یک مقاومت هفتگی قرار دارد. مومنتوم صعودی قیمت بالاست و اولین حمایتی که قیمت بعد از برخورد به آن می‌تواند مجدد به بالا حرکت کند ۵۸ دلار است. در ضمن مقاومت پیش رویش ۶۰ تا ۶۷ دلار است.


AAVE-D.png