آخرین قیمت (IRR)
331,932ریال
(8.43%-)
بیشترین قیمت 24 ساعت گذشته (IRR)
320,000ریال
کمترین قیمت 24 ساعت گذشته (IRR)
367,814ریال
بالاترین قیمت کاردانو بر حسب ریال 876,417 ریال در تاریخ September 2, 2021
آخرین قیمت (USDT)
1.14$
(10.55%-)
بیشترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
1.11$
کمترین قیمت 24 ساعت گذشته (USDT)
1.3$
بالاترین قیمت کاردانو بر حسب تتر 3.09 $ در تاریخ September 2, 2021